OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Služby znalca a revízneho technika

 


 

 

 

Služby znalca a revízneho technika sú určené:

  • štátnej správe, polícii SR, advokátskym kanceláriám a súdom
  • fyzickým a právnickým subjektom
  • súkromným osobám
  • rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
  • finančným inštitúciám (bankám, poisťovniam, leasingovým spoločnostiam)
  • komorám, asociáciám, zväzom...

Obsah služieb je podrobne rozpracovaný v oddieloch ELEKTROTECHNIKA, OPTIKA a Revízne služby

Znalec na základe Vašej požiadavky vypracúva:

ZNALECKÝ POSUDOK, prípadne iné znalecké úkony (ODBORNÉ VYJADRENIE, STANOVISKO, VYSVETLENIE)


Cenové podmienky:
Na každú zákazku je potrebné vyhotoviť objednávku (uznesenie) a po vykonaní úkonu je znalcom vyhotovená riadna faktúra s kalkuláciou fakturovanej ceny ako účtovný doklad.

Cena za spracovanie znaleckého posudku:
Cena je vypočítaná v kalkulácii priloženej faktúry hodinovou sadzbou za skutočne odpracované hodiny v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov - 13,28 € ( 400,-Sk )/ hod.
Náklady na cestovné sú vždy účtované podľa skutočne najazdených kilometrov a podľa zákona o cestovných náhradách.
Každá zákazka je však inak časovo náročná a tiež náklady sú rôzne, preto nie je možné stanoviť vopred cenu celkom presne.


Termíny vyhotovení znaleckých posudkov:

Najneskôr deň po kontakte s klientom (telefonicky, e-mail správou) je znalcom navrhnutý termín stretnutia (miestneho šetrenia).
Spravidla do týždňa po miestnom šetrení a po predložení potrebných podkladov je vyhotovený znalecký posudok.
U závažnejších objednávok môžu byť termíny spracovania dlhšie. V závislosti od náročnosti posudzovanej problematiky sa odvíja doba vypracovania posudku. Spravidla neprekročí 30 dní.